RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2015

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat

 


 

 

Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1.

20.01.2015

Interpretarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, din punct de vedere al semnăturii agentului constatator necesară legalității procesului verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, modificată şi completată.

Dosar nr.14/2014

 Decizia nr. 6 din 16 februarie 2015

ADMIS

2.

16.03.2015

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă raportat la art. 997 – 999 din acelaşi act normativ şi a art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată.

Dosar nr.2/2015

 Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015

ADMIS

3.

27.03.2015

„I. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligațiile bănești, a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligațiile bănești, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul bancar, a dispozițiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în referire la dobânda ce se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pe emisiile poluante, restituite prin hotărâri judecătorești. II. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 994 din Codul Civil din anul 1864, art. 1535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, în referire la momentul de la care curge dobânda pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pe emisiile poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătorești”

Dosar nr.9/2015

 Decizia nr.14 din 22 iunie 2015

ADMIS

4.

17.04.2015

„Statuarea asupra incidenţei Deciziei nr. 19/2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauzele  care au ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, prin care se soluţionează cererile de recalculare a drepturilor de pensie”

Dosar nr.4/2015

 Decizia nr. 10 din 25 mai 2015

RESPINS

5.

22.04.2015

„Legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare"

Dosar nr.3/2015

 Decizia nr. 9 din 25 mai 2015

ADMIS

6.

06.05.2015

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în referire la includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă”

Dosar nr.7/2015

 Decizia nr. 18 din 5 octombrie 2015

ADMIS 

7.

12.05.2015

„Modul de recalculare a drepturilor la pensie în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 1550/2004 cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 20 ani, potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, respectiv de 30 de ani, potrivit art. 8, persoanelor pensionate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, pornind de la modul de interpretare a dispozitivului şi considerentelor deciziei în interesul legii nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”

Dosar nr.5/2015

 Decizia nr. 11 din 25 mai 2015

ADMIS

8.

05.06.2015

„Admisibilitatea acțiunii privind validarea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil determinat, în situaţia în care promitentul - vânzător are doar o cotă parte ideală din dreptul de proprietate asupra acestuia”

Dosar nr.6/2015

 Decizia nr. 12 din 08 iunie 2015

ADMIS 

9.

18.06.2015

„Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10 din Legea nr. 554/2004, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă cu referire la stabilirea naturii şi a competenței de soluționare a cauzelor având ca obiect acțiuni în pretenții prin care se solicită de către o direcție generală de asistenţă socială şi protecție a copilului obligarea unui consiliu județean sau local ori a unei direcții de asistenţă socială şi protecție a copilului la suportarea cheltuielilor de întreținere pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 şi Legea nr. 272/2004”

Dosar nr.8/2015

 Decizia nr. 13 din 22 iunie 2015

ADMIS

10.

24.06.2015

Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 141 din Codul muncii, republicat, raportat la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, republicată, respectiv dacă fapta angajatorului, de a desfășura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligațiile prevăzute de art. 142 din acest act normativ

Dosar nr.18/2015

 Decizia nr. 22 din 19 octombrie 2015

ADMIS  

11.

06.07.2015

PDV: „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi anume stabilirea înțelesului termenului <<nevăzător>>”

Dosar nr.11/2015

 Decizia nr. 16 din 21 septembrie 2015

ADMIS 

12.

05.08.2015

„Interpretarea şi aplicarea art. 28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în referire la calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică”

Dosar nr.13/2015

 Decizia nr. 20 din 5 octombrie 2015

ADMIS  

13.

11.08.2015

„Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alineatele (1) şi (2) din Cod civil prin raportare la prevederile art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică şi siguranță națională, republicată, modificată şi completată în ceea privește includerea echivalentul valoric al normei de hrană în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului”

Dosar nr.17/2015

Dosar nr.20/2015

 Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015

ADMIS  

14.

02.10.2015

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 şi art. 1050 din Codul de procedură civilă, raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 în referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii în cazul prescripţiilor achizitive începute şi eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, în condiţiile în care prevederile privind efectul constitutiv de drepturi al înscrierii în cartea funciară nu sunt aplicabile”, respectiv „interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 1049-1052 din Legea nr. 134/2010 raportate la dispozițiile art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 referitoare la procedura aplicabilă înscrierii drepturilor de proprietate dobândite în temeiul uzucapiunii”

Dosar nr.12/2015

Dosar nr.16/2015

 Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015

ADMIS  

15.

23.10.2015

„Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, modificată şi completată cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa exclusivă a victimei însăși în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie”

Dosar nr.15/2015

 Decizia nr. 23 din 26 octombrie 2015

ADMIS  

 

16.

30.10.2015

„Stabilirea instanţei competente funcţional/specializarea secţiei sau a completului competent/e să soluţioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi băncile comerciale /profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului în temeiul prevederilor art.12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată”

Dosar nr.19/2015

 Decizia nr. 24 din 16 noiembrie 2015

ADMIS  

 

 

17.

28.12.2015

„Calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și/sau II de muncă, în situația în care fostul angajator nu mai există”

Dosar nr.24/2015

 Decizia nr. 2 din 15   februarie 2016

ADMIS  

 

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.