RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2014

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


 

 

Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 27.02.2014

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 427/2001, raportat la dispozițiile 254 din Codul muncii, republicat (fost art. 270 din Codul muncii), art. 84 lit. a), art. 85 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2007 în referire la competența de soluționare și admisibilitatea acțiunilor formulate de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA prin direcțiile silvice împotriva personalului silvic contractual cu atribuții de pază a pădurilor, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin tăieri ilegale de arbori.”

Dosar nr. 1/2014

 Decizia nr. 3 din 12 mai 2014

ADMIS

2.

11.09.2014

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.100/2008 şi art.169 alin.(1) şi (2) din Legea nr.263/2010 în referire la persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, care şi-au desfăşurat activitatea în grupa I sau a II-a de muncă şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art.14 din Legea nr.3/1977”.

 

Dosar nr. 3/2014

 Decizia nr. 6 din 8 decembrie 2014

RESPINS  

3.

10.10.2014

Posibilitatea părţilor de a supune cenzurii, în căile de atac de reformare, critici care vizează existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, în raport de dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru”.

 

 

Dosar nr. 4/2014

 Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014

ADMIS  

4. 13.10.2014

„Posibilitatea instanței de judecată învestită cu soluționarea unei acțiuni pentru plata prețului de piață întemeiată pe prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001 de a acorda părții reclamante, în lipsa unui capăt de cerere distinct, prețul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001”.

 

 

Dosar nr. 5/2014

 Decizia nr. 1 din 19 ianuarie 2015

ADMIS   

5. 31.10.2014

„Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 78 din Codul muncii, republicat raportat la dispozițiile art. 75 şi art. 76 lit. b) din același cod, în referire la următoarele probleme de drept:

I. Dacă nerespectarea, de către angajator, a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele expres prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat atrage nulitatea deciziei de concediere şi a măsurii concedierii;

II. Dacă sancțiunea nulității deciziei de concediere şi a măsurii concedierii se aplică atunci când, deși, în decizia de concediere nu este indicată durata preavizului, angajatorul face dovada că acest preaviz a fost acordat angajatului”.

 

Dosar nr.7/2014

 Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014

ADMIS  

6. 11.12.2014

"Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2851 raportate la prevederile art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în referire la stabilirea taxelor judiciare de timbru pentru plângerile formulate împotriva deciziilor pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”.

 

Dosar nr.8/2014

 Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015

ADMIS   

7. 17.12.2014

"Interpretarea dispozițiilor art. 6 alin. (71) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 şi art. 38 raportat la art. 159 din Codul muncii în legătură cu următorul aspect: dacă, având în vedere prevederile art. 38 raportat la art. 159 din Codul muncii, noțiunea de la care se referă art. 6 alin. (71) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 include şi salariul primit de medicul rezident pentru munca desfășurată în perioada rezidențiatului şi, pe cale de consecință, dacă acesta trebuie să restituie salariul astfel primit în situația în care nu își respectă obligația asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfășurat programul de rezidențiat, în special în cazul în care şi în contractul individual de muncă a fost inclusă o clauză în sensul prevederilor legale indicate”.

 

Dosar nr.10/2014

 Decizia nr. 5 din 16 februarie 2015

ADMIS    

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.