RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ ÎN ANUL 2011

Recursurile in interesul legii pot fi vizualizate accesând textul subliniat


 


Nr. crt.

Data promovării recursului în interesul legii

Obiectul recursului în interesul legii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 26.01.2011

Propunere recurs în interesul legii – Grup de lucru Consiliul Superior al Magistraturii - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „calitatea procesuală pasivă a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice sau a unităţilor administrativ teritoriale, în acţiunile având ca obiect constatarea calităţii de unic moştenitor asupra unei mase succesorale”.

 

Decizia nr. 2/04.04.2011

ADMIS

 

2. 26.01.2011

Propunere recurs în interesul legii – Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la ,,Aplicarea dispoziţiilor Legii nr.221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, referitor la pretenţiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii.”

Decizia nr. 3/04.04.2011

ADMIS

3. 04.02.2011

Propunere recurs în interesul legii – Consiliul Superior al Magistraturii - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar asupra următoarei probleme de drept: „Efectele admiterii recursului împotriva hotărârii prin care judecătorul sindic respinge cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecării cauzei de curtea de apel, în cazul modificării în totalitate a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic”.

Decizia nr. 5/04.04.2011

ADMIS

4. 04.02.2011

Propunere recurs în interesul legii – Din Oficiu - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, prin raportare, fie la dispoziţiile Anexei nr.3 la Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sau ale Anexei nr.9 la Ordinul nr.340/2001 al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale ”.

Decizia nr. 4/04.04.2011

ADMIS

5. 28.04.2011

Propunere recurs în interesul legii – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti– În practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la „aplicabilitatea prevederilor art. 74 alin.1 lit. d) din Codul muncii în cazul concedierilor din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii”.

Decizia nr. 6/09.05.2011

ADMIS

6. 12.05.2011

Propunere recurs în interesul legii – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Iaşi– În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problemele de drept vizând: I. Aplicarea art. 4, art. 7 şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, modificată şi completată, în referire la posibilitatea obligării Instituţiei Prefectului la înmatricularea unui autovehicul, fără a exista o prealabilă constatare din partea autorităţii fiscale competente, în sensul că taxa de poluare este sau nu datorată. II. Admisibilitatea sau inadmisibilitatea acţiunii de restituire a taxei de poluare în condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevăzută de art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţiile Unite nr.5/S.U./2010

 (sesizare Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Cluj nr.3208/11.11.2010)

 

Dosar nr.9/2011

 

Decizia nr. 24 din 14 noiembrie 2011

 

 ADMIS

 

7. 16.06.2011

Propunere recurs în interesul legii – Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Suceava - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 60 din Codul de procedură civilă raportate la art. 19 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi art. 1 – 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, referitor la chemarea în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natură salarială personalului bugetar".

 Decizia nr. 10/19.09.2011

 ADMIS

 

8. 16.06.2011

Punct de vedere formulat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la sesizarea Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bacău în legătură cu I. „obligarea S.C. „PETROM” S.A., în calitate de angajator, la plata către salariaţi a ajutorului material, reprezentând contravaloarea cantităţii de 2500 - 4000 metri cubi de gaze naturale pentru perioada 2005 – 2007”; II. „obligarea S.C. „PETROM” S.A., în calitate de angajator, la plata către salariaţi a unei cote-părţi de 5-10% din profitul realizat de societate, în perioada anilor 2005, 2006 şi 2007”.

 

 Decizia nr. 11/19.09.2011

RESPINS

9. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Iaşi - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul sarcinii multiple, pentru intervalul anterior apariţiei Legii nr.239/2009 ”.

 Decizia nr. 26/14.11.2011

ADMIS

10. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Consiliul Superior al Magistraturii În practica instanţelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizând stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii.

 

 Decizia nr. 19/17.10.2011

ADMIS

11. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Suceava - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „ interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010, raportate la art. 150 (fost art. 145) din Codul Muncii, art. 103 lit. a) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, referitor la cuantumul indemnizaţiei de concediu de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat”.

 

 Decizia nr. 20/17.10.2011

ADMIS  

12. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Din Oficiu - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu următoarele probleme de drept: I. Momentul dezînvestirii instanţei de judecată în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art.136 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; II. Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii pronunţate de prima instanţă învestită cu judecarea cererilor formulate în temeiul art. 136 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.

 

 Decizia nr. 16/17.10.2011

ADMIS  

13. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Din Oficiu - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „Calitatea procesuală activă a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în cadrul plângerilor formulate în procedura prevăzută de art.53 din Legea nr.18/1991, republicată, împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi al acţiunilor în constatarea nulităţii absolute, a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere întemeiate pe dispoziţiile art. III din Legea nr.169/1997 ˝

 

 Decizia nr. 15/17.10.2011

ADMIS  

14. 06.07.2011

Propunere recurs în interesul legii - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizând „aplicarea dispoziţiilor art.324 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, modificată şi completată prin Legea nr.99/1999, raportat la art.30 alin.(3) din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, modificată şi completată, în referire la criteriile de stabilire a cuantumului despăgubirilor acordate societăţilor comerciale de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, urmare retrocedării unor imobile foştilor proprietari”.

 

 Decizia nr. 18/17.10.2011

ADMIS  

15. 23.08.2011

Propunere recurs în interesul legii – Din Oficiu – În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar privind aplicarea dispoziţiilor art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009, modificate şi completate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2010 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2010 în contestaţiile la executare formulate împotriva actelor de executare a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Dosar nr. 25/2011

 Decizia nr.1/16.01.2012

 RESPINS

16. 23.08.2011

Propunere recurs în interesul legii – Ministerul Justiţiei - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr.1/2000 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispoziţiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituţiilor prevăzute de art. 9 alin. (1) şi art. 9 alin. (11) din Legea nr. 1/2000, din domeniul public al statului, în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale, prin hotărâri ale comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în favoarea foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora”.

 

 Decizia nr. 23/17.10.2011

ADMIS  

17. 29.08.2011

Propunere de recurs în interesul legii privind efectele juridice ale deciziilor Curţii Constituţionale nr.1358 şi nr.1360 din 21 octombrie 2010,asupra proceselor având ca obiect cereri formulate în temeiul Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, procese aflate în curs de judecată la data publicării acestor decizii în Monitorul Oficial nr.761 din 15 noiembrie 2010. Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, nr.8/S.U./2011 (sesizare Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi nr.2127/25A/ 23.05.2011 şi Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr.2/7511/C/2.06.2011)  

 

Decizia nr. 12/19.09.2011

ADMIS

 

18. 08.09.2011

Punct de vedere formulat de Ministerul Public privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în referire la problema de drept privind: ,,interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, în ceea ce priveşte posibilitatea magistraţilor de a beneficia de creşterile salariale prevăzute în art. 1 alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat”. 

Decizia nr. 25/14.11.2011

ADMIS RIL Colegiu ICCJ

19. 13.09.2011

Recurs în interesul legii – Din Oficiu - În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la ,, calitatea procesuală pasivă a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente „.

Decizia nr. 27/14.11.2011

ADMIS

20. 13.10.2011

Recurs în interesul legii formulat de Ministerul Public asupra sesizării Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Galaţi, Craiova, Braşov şi Cluj, în referire la problema de drept privind : „aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege”.

 Decizia nr. 29/12.12.2011

RESPINS  

 

21. 13.10.2011

Punct de vedere formulat de Ministerul Public asupra sesizării Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Galaţi, în referire la problema de drept privind: „competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi contencios administrativ) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art.399 din Codul de procedură civilă”.

 Decizia nr. 22/17.10.2011

RESPINS  

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ.