CAUZE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN VEDEREA PRONUNȚĂRII  UNOR HOTĂRÂRI PREALABILE

PENTRU DEZLEGAREA UNOR PROBLEME DE DREPTNr. crt.

Data formulării concluziilor

Obiectul

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1. 19.01.2015

Care este calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 C.p.p. (revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului), în condiţiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicţie (prima instanţă, apel şi recurs), în ultima instanţă soluţionându-se recursul procurorului?

 

Decizia nr. 2/2.02.2015
2. 09.02.2015

Dacă în aplicarea dispoziţiilor art.6 din Codul penal, la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care, potrivit Codului penal din 1969 presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar potrivit Noului Cod penal condiţiile art.41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art.43 alin.1, fără aprecieri asupra stării de recidivă sau cea aplicabilă potrivit art.44 raportat la art.39 din Noul Cod penal.

 

Decizia nr. 3/16.02.2015 
3. 09.02.2015

Dacă infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi 4 din Codul penal din 1969 îşi găseşte corespondentul în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 din actualul Cod penal sau, dacă, dimpotrivă, este dezincriminată.

 

Decizia nr. 4/04.03.2015  
4. 12.02.2015

Dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 C.p.p. şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac, poate fi supusă apelului conform art. 432 alin. 4 C.p.p.

 

Decizia nr. 5/04.03.2015  
5. 18.02.2015

Dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (ordinul nr. 3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, art. 202 pct.8 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Ordinul nr. 76 din 6.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent, cu consecinţa dezincriminării in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 şi de furt de arbori forestier naţional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008.

 

Decizia nr. 6/20.03.2015
6. 04.03.2015

Aplicabilitatea sau neaplicabilitatea dispoziţiilor art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 304/2004 referitoare la constituirea completului de judecată, care prevăd, în cazul în care inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată şi procurorul de şedinţă să facă parte din aceeaşi categorie de grade (sau, în cazul procurorului, să fie asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare) şi în cazul soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, conform art. 340 şi art. 341 din C.p.p., în sensul garanţiilor acordate de Decizia Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014.

 

Decizia nr. 8/17.04.2015 
7. 11.03.2015

1. În cazul în care se formulează o cerere de revizuire împotriva unei încheieri pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară, conform art. 341 C.p.p., care este organul judiciar competent să soluţioneze o astfel de cerere, respectiv judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată;
 2.Ce hotărâre judecătorească urmează a fi pronunţată: o încheiere, asemenea procedurii iniţiale sau o sentinţă, astfel cum se pronunţă în calea de atac a revizuirii;
 3.De asemenea, este necesar a se lămuri dacă hotărârea pronunţată, într-o asemenea speţă, este susceptibilă de a fi supusă unei căi ordinare de atac.

Decizia nr. 7/17.04.2015 
8. 13.03.2015

1. Dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispoziţiile art. 159 Cod penal. 2. Dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. 3 Cod penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal.

Decizia nr. 9/17.04.2015 
9. 20.03.2015

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 367 alin. 1 şi 6 Cod penal, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de grup infracţional organizat (sau dacă sunt întrunite elementele constitutive) atunci când pentru infracţiunea care intră în scopul grupului a intervenit dezincriminarea odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal.

Decizia nr. 10/22.04.2015  
10 24.03.2015

Dacă, raportat la soluţiile prevăzute de art. 488 alin. 4 lit. a, b, c, dispoziţiile art. 488 alin. 2 şi 47 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa de apel poate să analizeze cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. 1 lit. b şi să dispună soluţia prevăzută de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, respectiv desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei de către instanţa competentă.

 

Precizări ulterioare

 

Decizia nr. 17/04.06.2015   
11 24.03.2015

În privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în care bunurile care fac obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în vederea confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât şi obligarea autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoare adăugată, calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor respective?

 

Decizia nr. 11/22.04.2015 
 12  15.04.2015

Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din nou Cod penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, potrivit vechiului Cod penal, a fost aplicată printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă, cu suspendare condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. 1 din noul Cod penal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiţionate, se realizează potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 alin. 1 din vechiul Cod penal sau conform dispoziţiilor art. 96 alin. 5 raportat la art. 44 alin. 2 din noul Cod penal, referitoare la pluralitatea intermediară.

 

Decizia nr. 13/06.05.2015
 13  21.04.2015

În aplicarea art. 6 alin. 1 C.p. cu privire la o pedeapsă definitiv aplicată pentru o infracţiune care a produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului de pedeapsă prevăzut de legea nouă se va reţine cauza de majorare a pedepsei prevăzută de art. 309 C.p. chiar dacă suma prejudiciului produs prin acea infracţiune nu depăşeşte pragul prevăzut de art. 183 C.p.?

 

Decizia nr. 12/06.05.2015
 14  21.04.2015

În interpretarea şi aplicarea art. 17 din Decizia-Cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană şi a art. 144 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare: După transferarea persoanei condamnate în străinătate, în vederea continuării executării pedepsei în România, perioada considerată ca executată de statul de condamnare (pe baza muncii prestate şi a bunei conduite) trebuie avută în vedere de statul de executare? În caz afirmativ, perioada considerată ca executată de statul de condamnare trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută sau trebuie recunoscută ca parte din durata pedepsei ce poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate, în sensul art. 100 din noul Cod penal (art. 59 din vechiul Cod penal)?

 

Decizia nr. 15/22.05.2015

 

 15  21.04.2015

În cazul persoanelor judecate şi condamnate definitiv în Italia, care au fost transferate în România în vederea continuării executării pedepsei şi care beneficiază de Ordonanţa de eliberare anticipată, durata eliberării anticipate se deduce din pedeapsa aplicată, se ia în considerare ca perioadă executată în calculul fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată potrivit legii române sau se va avea în vedere ca data liberării condiţionate, potrivit legii române, să nu depăşească data eliberării anticipate stabilite potrivit legii italiene?

 

Decizia nr. 18/04.06.2015
 16  21.04.2015

Dacă fapta inculpatului, care, în calitate de lucrător bancar (ofiţer de credite), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, încălcând aceste atribuţii, a participat la întocmirea adeverinţei de venit pe numele persoanei solicitate a creditului, completând o parte din adeverinţă cu date nereale, şi cunoscând că datele completate în adeverinţa de venit sunt nereale, a primit cererea de credit şi a înaintat-o comisiei spre aprobare, acţiune ce a avut ca urmare aprobarea creditului solicitat, producând băncii un prejudiciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune sau elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor?

 

Decizia nr. 14/12.05.2015
 17  30.04.2015

Este admisibilă acţiunea civilă, având ca obiect obligarea la plata de daune morale şi materiale, exercitată în procesul penal împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată?

 

Decizia nr. 16/22.05.2015 
 18  07.05.2015

În ce măsură art. 327 alin. 2 C.pen. împrumută toate condiţiile elementului material de la art. 327 alin. 1 C.pen, inclusiv condiţia ca prezentarea să fie efectuată „prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat” sau art. 327 alin. 2 C.pen. împrumută de la art. 327 alin. 1 C.pen. condiţiile elementului material, mai puţin condiţia vizând modalitatea în care se face prezentarea, astfel încât condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată „prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat,” este înlocuită în art. 327 alin. 2 C.pen. cu condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată „prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane”.

 

Decizia nr. 20/04.06.2015
 19  08.05.2015

1. dacă în privinţa infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 operează dezincriminarea în cazul în care locul unde s-a săvârşit fapta sub imperiul legii vechi nu se regăseşte printre cele patru categorii enumerate în mod expres de art. 372 alin. 1 şi 2 din Codul penal.; 2. dacă trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile de loc special amenajat pentru distracţie ori agrement şi special autorizat pentru distracţie ori agrement atât în cazul reglementat de art. 372 alin. 1 teza a III –a Cod penal, cât şi în cazul reglementat de art. 372 alin. 2 teza a III-a Cod penal.; 3. în cazul în care se stabileşte că ipoteza reglementată de art. 372 alin. 2 teza a III-a Cod penal nu presupune îndeplinirea condiţiilor de loc special amenajat şi autorizat pentru distracţie ori agrement”, dacă infracţiunea prevăzută de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 îşi poate găsi corespondentul în infracţiunea prevăzută de art. 372 alin. 2 C.p. când în hotărârea de condamnare s-a reţinut folosirea obiectelor menţionate de textul legal.

 

Decizia nr. 21/04.06.2015
 20  12.05.2015

Să se stabilească dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din Codul penal.

 

Decizia nr. 19/04.06.2015
 21  26.05.2015

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. 1 C.p.p., în sensul de a stabili dacă instituţia „redeschiderea procesului penal” este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluţie pe fond a cauzei (judecata în primă instanţă şi în calea ordinară de atac) sau şi celor care au avut ca obiect soluţionarea unor căi de atac extraordinare  (contestaţii în anulare, revizuire) ori a altor cereri.

 

Decizia nr. 22/9.06.2015
 22  31.07.2015

Dacă judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluţionarea unei plângeri formulată împotriva soluţiei de renunţare la urmărire penală are posibilitatea ca, în urma admiterii plângerii, să schimbe soluţia din renunţare la urmărirea penală în clasare atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca şi consecinţă imediată pronunţarea unei soluţii de clasare.

 

Decizia nr. 33/11.12.2015
 23  20.08.2015

Reţinerea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,  prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000, singură sau în concurs ideal cu infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 din Codul penal anterior.

 

Decizia nr. 23/16.09.2015 
 24  03.09.2015

1. Dacă noţiunea de „contrabandă” folosită de legiuitor în dispoziţiile art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” se referă la infracţiunea de contrabandă în sensul definit de art.270 alin.1, 2 din Legea nr.86/2006 sau la noţiunea de contrabandă în sens larg ? 2. În cazul în care se stabileşte că textul prevăzut de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 se referă la infracţiunea de contrabandă, care din cele două modalităţi urmează a fi avute în vedere : aceea prevăzută de art.270 alin.1 sau aceea prevăzută de art.270 alin.2 din Legea nr.86/2006?

 

Decizia nr. 32/11.12.2015 
 25  16.09.2015

Conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 Cod penal.

 

Decizia nr. 24/08.10.2015
 26  28.09.2015

Subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/20011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate fi numai operatorul prevăzut de art. 2 lit. b care are obligaţia de a solicita de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară pentru siguranţa Alimentelor autorizaţia definită de art. 2 lit. b în vederea desfăşurării de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

 

Decizia nr. 25/08.10.2015
 27  29.09.2015

Dacă „În temeiul art.2 din Protocolul nr.7 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de prevederile art.129 din Constituţie, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdicţie în materie penală atunci când judecata în fond s-a desfăşurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanţa de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instanţei ? În acelaşi temei poate instanţa de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală ?”

 

Decizia nr. 28/29.10.2015
 28  07.10.2015

Dacă poate fi reţinută infracţiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art.3 alin.1 din Legea nr.216/2011 sau a art.351 din Codul penal în situaţia în care acţiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr.216/2011.

 

Decizia nr. 26/29.10.2015
 29  26.10.2015

Dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior (prin care în baza art. 335 alin. 1 Cod procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale), este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. 4 Cod procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” şi nu „in personam” .

 

Decizia nr. 27/29.10.2015
 30  29.10.2015

Dacă în situaţia unor infracţiuni de înşelăciune (dar şi altor  infracţiuni, de pildă, furtul calificat), comisă sub imperiul legii anterioare, prin modificarea conţinutului noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" şi existenţa unui prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei are loc o dezincriminare parţială (a formei agravate) prin modificarea cerinţelor de tipicitate ca trăsătură esenţială a infracţiunii.

Decizia nr. 30/19.11.2015
 31  03.11.2015

Dacă în aplicarea art. 585 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, în cazul operațiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului Penal din 1968 pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul Noului Cod Penal pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul Codului Penal din 1968 se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului în temeiul art. 5 din Noul Cod Penal sau se aplică legea în vigoare la momentul efectuării operațiunii de contopire.

Decizia nr. 29/19.11.2015
 32  12.11.2015

1. Dacă dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în ipoteza în care beneficiarul sprijinului financiar acordat din bugetele Uniunii Europene sau celor asimilate acestora a săvârşit fapta prevăzută de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012), din culpă, precum şi datorită necunoaşterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaştere a dispoziţiilor legale ce reglementează condiţiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul „relei credinţe" prevăzut în norma actuală de incriminare, situaţie în care, sunt sau nu incidente disp. art. 3 din Legea nr. 187/2012.
2. Dacă simplele neconcordanţe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar precum şi neataşarea în termen, la cererea acestora a tuturor documentelor necesare (depuse însă ulterior, până la efectiva acordare a fondurilor) se încadrează în noţiunea de „suspiciune de fraudă" sau ,fraudă" definită de art. 1 alin. 1 lit. „a" din Convenţia pentru Protecţia Intereselor Financiare ale Comunităţilor Europene, art. 27 lit. „c" din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 şi art. 2 lit. „b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
3. În ipoteza unui răspuns negativ, dacă aceste situaţii mai pot fi apreciate că întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000, motivat şi de faptul că norma de incriminare nu întruneşte cerinţele de previzibilitate impuse de art. 7 din Convenţie.
4. Dacă este dată cauza de neimputabilitate prev. de art. 30 alin. 5 din Noul Cod penal atunci când eroarea asupra caracterului ilicit al faptei se datorează necunoaşterii sau interpretării eronate a unor norme civile a căror nerespectare a stat la baza comiterii infracţiunii prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 în ipoteza în care respectivele norme erau cuprinse în acte normative ce nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Decizia nr. 31/19.11.2015
 33  22.12.2015

Dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate.

Decizia nr. 1/13.01.2016
 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.